Commissie neemt samenwerkingen onder de loep

Het Wemmelse bestuur zet deze legislatuur sterker dan ooit in op samenwerking. Dat resulteert in nieuwe initiatieven. Denk maar aan de Feestbus van De Lijn op Oudjaar, de infodag rond Onderwijs met Meise, de informaticaprojecten onder de Brabantse Kouters, samenaankopen via Farys en samenwerkingen met buur- en faciliteitengemeenten op vlak van logistiek, personeel en integratie.

Maar er zijn natuurlijk ook de bestaande, structurele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, thans 48 (voor de lijst, klik hier). Die organisaties voeren essentiële taken uit zoals het voorzien in ons drinkwater, elektriciteit, gas, de afvalophaling,…. Het Wemmels bestuur vaardigt per organisatie een vertegenwoordiger af om onze belangen te behartigen.

Daarnaast waakt ook de ‘commissie voor intergemeentelijke samenwerking en interne verzelfstandiging’ (IGS), opgericht in 2013 door de gemeenteraad, over de afstemming met het gemeentelijk beleid. In tijden van economische krapte, zoekend naar efficiëntiewinsten en het delen van kosten, kijken overheden meer en meer naar samenwerking. Dat zorgt voor verandering in structuren, nieuwe juridische afspraken, overeenkomsten en contracten. De commissie kan hierbij een nuttige rol spelen.

In Wemmel gaat de commissie– samen met de gemeentelijke vertegenwoordigers – dieper in op de werking van de samenwerkingen. Zo werden op 28 januari IWVB, Vivaqua (waterbedrijven), Haviland (afvalintercommunale) en Brulabo (laboratorium voor gezondheidscontroles) onder het licht gehouden. Het is mijn bedoeling – als voorzitter – om zo de verschillende samenwerkingsverbanden tegen eind 2018 minstens 1 keer in de schoot van de commissie grondig te bespreken.

De commissie speelt ook in op de dagorde van de gemeenteraad en actuele thema’s, zoals de nieuwe drinkwaterfactuur van de Vlaamse overheid begin dit jaar. Zo werd toegelicht dat de aanpassing van de factuur niet voor een wijziging van de gemeentelijke saneringsbijdrage zal zorgen. De nieuwe waterfactuur kan je overigens berekenen via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.