Mobiliteit in Rand is trending topic

Geen werkdag gaat voorbij of Wemmel is ‘trending topic’ in de verkeersbulletins. Het wegennet in de Rand slibt dicht met sluipverkeer. Parkeren is vaak zoeken naar een speld in een hooiberg, zeker aan bushaltes en treinstations.

Aan plannen en aankondigingen geen gebrek, de uitvoering blijft vaak ter plaatse trappelen. De dikke sluier van mist rond de effecten van projecten zoals de optimalisering van de R0, de nieuwe tramlijnen, het stadion en parking C en de shoppingcentra Neo Heizel, Docks Bruxsel en Uplace voor nabije gemeenten zorgt ook niet meteen voor opheldering.

Boodschap aan de gemeenten is om betrokken te raken in het overleg dat zich ‘boven het hoofd’ afspeelt. Grootschalige projecten kunnen namelijk ook een grote weerslag hebben op het lokale niveau.

De Wemmelse gemeenteraad keurde op mijn voorstel tijdens de laatste zitting op 19 december unaniem een motie goed met het verzoek aan de Brusselse, Vlaamse en federale regering om betrokken te worden in de plannen rond de site van parking C en het nationale voetbalstadion. De komst van zulk stadion kan heel wat kosten met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, leefmilieu en ordehandhaving en voert de mobiliteitsdruk verder in onze gemeente op.

Motie betreffende de invulling van de site van parking C

Gelet op het feit dat begin mei 2013 vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het
voorstel werd geformuleerd tot de uitbouw van een nationaal voetbalstadion op parking C
met het oog op de kandidatuur van Brussel als één van de gaststeden voor het Europees
kampioenschap voetbal in 2020;
Gelet op de Intentieverklaring van de Vlaamse, Brusselse en federale regeringen omtrent
de bouw van een nationaal voetbalstadion op het grondgebied van Grimbergen,
ondertekend in september 2013;
Gelet op de oprichting van drie onderzoekswerkgroepen, waarvan één ervoor moet
zorgen dat de overheden samenkomen om na te gaan wat de problemen met mobiliteit,
veiligheid en vergunningen zijn, zoals aangegeven door minister Philippe Muyters,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport in de
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 27 november 2013;
Gelet op het feit dat de gemeente Wemmel niet formeel betrokken werd bij het dossier
omtrent de inplanting van een voetbalstadion op parking C;
Gelet op de motie van 26 september 2013 van de gemeenteraad van Grimbergen
betreffende de invulling van de site van parking C, waarin onder andere de oprichting
van een Grimbergs Overlegplatform Parking C dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle partijen uit de gemeenteraad, afgevaardigden van de
GECORO, de Milieuraad en de omwonenden, en voorgezeten door de burgemeester,
onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening en veiligheid, werd bepaald;
Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP)
betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) door
de Vlaamse Regering op 16 december 2011, waarin voor de site van parking C een
gemengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke
context werden vastgelegd;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Wemmel in zitting van 27 januari 2011;
Overwegende dat de draagkracht van de Noordrand reeds zwaar onder druk staat door
projecten als Uplace, Neo en Docks Bruxsel, die allemaal hun verkeersafwikkeling zullen
laten gebeuren via de nu al oververzadigde Ring 0;
Overwegende dat er enorme verkeers- en parkeerproblemen te verwachten zijn wanneer
verschillende evenementen tegelijk worden georganiseerd (tentoonstellingspark,
spektakelzaal, Neoproject, voetbalstadion, …);
Overwegende dat de bouw en het gebruik van dergelijke infrastructuur niet alleen
overlast kan veroorzaken voor de inwoners van de omgeving, maar feitelijk de
leefbaarheid van de hele gemeente betreft;
Artikel 1
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen te
eisen dat de Vlaamse overheid Wemmel nauw betrekt bij de verdere afhandeling van het
dossier in alle aspecten, en hierbij:
* minimaal rekening houdt met de strikte naleving van:
– het Wemmelse Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zoals vastgelegd op de
gemeenteraad van 27 januari 2011, en van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(GRUP) betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
(VSGB) zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering op 16 december 2011;
– alle wettelijke procedures en termijnen voor het afleveren van bouw- en
milieuvergunningen, met onder andere een grondige milieueffectenrapportage (MER);
* in het bijzonder aandacht besteedt aan volgende punten :
– de gevolgen voor de mobiliteit in de Noordrand van een stadion of een andere
ontwikkeling op parking C in combinatie met het Neoproject, de nieuwe evenementenhal
in Paleis 12 en de mogelijke realisatie van Uplace en Docks Bruxsel;
– de leefbaarheid van de omliggende woonbuurten;
– de afwatering van de Heizelvlakte via de Maalbeek;
– de veiligheid en ordehandhaving;
Art. 2
De gemeenteraad drukt zijn grote bezorgdheid uit omtrent:
– het veiligheidsaspect, de ordehandhaving en de mogelijke financiële gevolgen voor de
gemeente Wemmel en de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel (AMOW);
– de tijdsdruk die gepaard gaat met de tijdslimiet voor 2020, die dreigt te leiden tot
overhaaste en onzorgvuldig genomen beslissingen;
De gemeenteraad dringt er bij de Vlaamse, federale en Brusselse overheden dan ook op
aan dat het gemeentebestuur van Wemmel wordt uitgenodigd om deel te nemen aan
initiatieven van overleg tussen de verschillende overheden om na te gaan welke de
mogelijke problemen inzake mobiliteit, veiligheid en vergunningen zijn.
De gemeenteraad vraagt tevens openbaarheid van alle studies en documenten die in dit
verband reeds werden uitgevoerd of opgesteld met inbegrip van de intentieverklaring en
het bijbehorend addendum.
Art. 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om te
onderzoeken of een aansluiting bij het Grimbergse Overlegplatform Parking C zoals
bepaald bij motie van 26 september 2013 van de gemeenteraad van Grimbergen, mits
ook de politiezone AMOW kan deelnemen, opportuun is voor Wemmel.
Dit teneinde de Wemmelse bevolking en de politiediensten zoveel mogelijk te informeren
en te betrekken.