Ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt voor zekerheid

De zitting van 12 november 2015 is, zeker op het gebied van ruimtelijke ordening, historisch te noemen.

Zo wordt met de goedkeuring van het voorontwerp ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie en jeugdactiviteiten’ de basis gelegd om recreatie in onze gemeente te verzekeren. Het plan bevat oplossingen voor locaties die op het gewestplan niet als recreatiegebied zijn ingekleurd, maar waarvan wel het behoud en/of de ontwikkeling wenselijk is. In het bijzonder gaat het over volgende sites: gemeentelijk complex Zijp, Tennisterreinen BTC, Tennis Balcaen, Voetbalcomplex Van Langenhove Stadion , gemeentelijke vijver en sporthal en scoutslokalen Mercator. Het proces voor dit plan werd reeds opgestart in 2006. Na deze voorlopige vaststelling door de gemeenteraad start het openbaar onderzoek.

Ook het tweede ‘RUP Woonlagen’ is uniek in zijn soort. Het ‘Gewestelijke RUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)’ biedt aan gemeenten de mogelijkheid om met een RUP af te wijken van de voorschriften van het gewestplan rond het aantal woonlagen. Het gemeentebestuur bakent met dit plan het reële kernwoongebied af en houdt bij deze lange termijn visie onder andere rekening met bebouwing, dichtheden en dorpsstructuur. Het plan stelt het maximum aantal woon- en bouwlagen in het kerngebied vast, voorziet in een selectieve verhoging van het aantal bouwlagen en mogelijkheden voor onbebouwde zones tot ontwikkeling van woonfunctie. Ook voor dit RUP start het openbaar onderzoek.

Tot slot keurde de raad éénparig, net zoals de twee vorige punten, de ‘Algemene Stedenbouwkundige Verordening’ goed. Dit is misschien wel het meest monumentale dossier tijdens de afgelopen zitting. Het voegt namelijk de bestaande regels inzake ruimtelijke ordening in Wemmel samen, waaronder de – bijna een eeuw oude – gemeentelijke ‘Verordening op het bouwen’ van 20 december 1921, in één overzichtelijk document samen.

Verder besliste de raad ook om:

  • subsidies aan te vragen voor fietspaden bij de herinrichting van de Rassel die voorzien is in 2016;
  • het Bijzonder Nood-en Interventieplan (BNIP) aan te passen gezien Wemmel dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel in het nationale afschakelplan winter 2015-2016 is opgenomen (gedeeltelijk in schijf 7 en 6);
  • het beheer van het natuurgebied ‘Bessembos’, gelegen naast de Dikke-Beuklaan (Jette) en de Ring, terug aan de Vlaamse overheid over te laten;
  • geen huis aan huis ophaling van textiel meer te organiseren. De jaarlijkse ophaling bedroeg slechts 5% van de totaal ingezamelde hoeveelheid. Bovendien wordt zo ook duidelijker wie de illegale ophalers zijn. De containers voor textiel blijven;
  • vanaf de wintermaanden november tot maart het groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) voortaan 2-wekelijks op te halen (treedt in werking vanaf november 2016). In de wintermaanden zakt de temperatuur gevoelig en neemt de hoeveelheid GFT-afval ook aanmerkelijk af. Bijkomend wordt de beperking van maximaal 180 liter GFT-afval per ophaling opgeven. Met deze aanpassing volgen we heel wat gemeenten in de regio, respecteren we de Vlaamse norm en kan bovendien circa 20.000 euro bespaard worden.

Het volledige verslag van de gemeenteraad van 12 november 2015 kan u hier weervinden.